Tony Jhwueng

Department of Statistics

Feng-Chia University

No. 100 Wenhwa Rd.

Seatwen Taichung

Taiwan 40724

dcjhwueng@fcu.edu.tw